Luật các nước trừ điểm trên giấy phép lái xe thế nào

Tại Australia, tài xế có 12 điểm ở giấy phép lái xe trong 3 năm, trừ dần theo vi phạm,

Read more